Dag van Weerbaar Bestuur
12 september 2019

Workshops

Hieronder vindt u meer informatie over de workshops. U kunt bij uw registratie kiezen tussen twee workshops (ronde I en ronde II). 
We hanteren het principe vol is vol.  

Let op: In plaats van het eerder gecommuniceerde werkbezoek wordt er nu op de congreslocatie een workshop georganiseerd.
(Ronde 1: De wijk is van ons allemaal; maar hoe doen we dat samen? )

Ronde 1

De wijk is van ons allemaal, maar hoe doen we dat samen?
In de Amersfoortse wijk Schuilenburg leren kinderen, ouders, bewoners en andere belangrijke spelers in de gemeenschap de komende twee jaar om conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te nemen en elkaar positief te benaderen. De buurt, de school en alle andere mensen in het leven van de kinderen uit de wijk hebben namelijk invloed op het pedagogisch klimaat. Het doel van dit project is om dat klimaat in positieve zin te versterken.
U kunt tijdens deze workshop uit eerste hand horen hoe het project is opgezet en wat de resultaten en ervaringen zijn.

Door Natascha Mooij en Marjolein van Alphen, Gemeente Amersfoort en Annemiek de Vries van Stichting Vreedzaam

Let op: deze workshop vervangt het eerder gecommuniceerde werkbezoek.
“Weg met de rechtstaat. Weg met Nederland. Weg met homo’s. Weg met moslims.” Je mag een heleboel roepen in onze pluriforme open samenleving zolang het de wet niet overtreedt. Toch wil je als bestuurder waarschijnlijk eerder ingrijpen. Bijvoorbeeld als de vrijheid van meningsuiting zodanig gebruikt wordt dat het dwingend en intimiderend overkomt op andere inwoners van uw gemeente. Maar wanneer doe je dit? Waar ligt de grens? Als hulpmiddel om wegwijs te worden in dit grijze gebied leert u welke afwegingen nodig zijn om een goed beeld te hebben van de situatie die uw bestuurder kan helpen een besluit te nemen gebaseerd op alle relevante gronden. Dit ‘afwegingskader duiden’ is gekoppeld aan een ‘afwegingskader handelen’, dat samen met SZW, NCTV en gemeenten wordt ontwikkeld, waarmee u leert te handelen in ‘crisis –en vredestijd’ met inachtneming van de principes van de democratische rechtsorde.

Door: Vincent Vaseur, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bureau Radar Advies
Gezien de opgaven die er spelen rondom ondermijning en verwarde personen, vraagt de weerbaarheid van de eigen gemeentelijke of provinciale organisatie op veel plekken aandacht. Ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid, hoe pak je dat aan en wat is er al? Hoe maak je het een brede verantwoordelijkheid en niet alleen van de afdeling OOV of de burgemeester? Wat doe je op het gebied van bewustwording, een veilige werkomgeving en wat moet er verder zoal geregeld worden binnen de eigen organisatie?
Door: Anne Jet Plat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ism. de gemeente Oss
De aanpak van woonoverlast kent een opbouw van lichte maatregelen tot zwaar juridische ingrepen. De afgelopen jaren wordt steeds meer gewerkt met het instrument ”De gedragsaanwijzing”. Door de invoering van de Wet aanpak woonoverlast in 2017, hebben burgemeesters de mogelijkheid gekregen om bij ernstige overlast in te grijpen met opgelegde gedragsaanwijzingen. Om dit instrument te laten slagen is samenwerking tussen zorg en veiligheid essentieel en gedwongen hulp soms nodig.

In deze interactieve workshop krijgt u aan de hand van casuïstiek meer inzicht in de problematiek rondom woonoverlast. Daarnaast wordt u meegenomen in de eerste resultaten van de Wet aanpak woonoverlast. Wat wordt er opgelegd door burgemeesters, bij welke doelgroep en tegen welke knelpunten lopen gemeenten op dit moment aan?

Door: Katja Steverink, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Francis Saathof, Bureau Woontalent

Ronde 2

Wilt u weten in welke gebieden huizen heel vaak doorverkocht worden of waar grote concentraties vastgoed in bezit is van personen zonder inkomen of vermogen? Of hoe statistische data-analyse op alle beschikbare overheidsdata u inzicht kan geven in patronen van ondermijnende criminaliteit?
City Deal Zicht op Ondermijning is een samenwerking tussen gemeenten, politie, OM, Belastingdienst, ministeries van BZK en JenV en het CBS. Deze workshop toont u wat de mogelijkheden zijn van data-analyse en interbestuurlijke samenwerking.

Door: Marc Noordhoek, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ism. een City Deal gemeente
Rianne van Lomm van City Deal gemeente Eindhoven
Wat is het belang van integriteit en een gezonde (bestuurs)cultuur en de mogelijke gevolgen bij het ontbreken hiervan?
Aan de hand van een speciaal traject in Brunssum gaan we aan de slag met het uitwisselen van praktijkervaringen en tips. Het gaat om bewustwording en verinnerlijking, het permanent verankeren van het bevorderen van integriteit, het veranderen van houding en gedrag en de slagingskansen van een op te zetten traject. En zodoende te werken naar een blijvend positief constructieve bestuurscultuur waarbij het zelfreinigend vermogen is vergroot door open communicatie.

Door: Madelon Bakker, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Petro Hermans, gemeenten Brunssum en Maastricht
Wat is nou desinformatie en nepnieuws en wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied? Welke bijdrage levert het kabinet met de aanpak van desinformatie zowel in Nederland als in Brussel? En wat doe je als jouw gemeente met nepnieuws wordt geconfronteerd; ga je er wel of niet op in en hoe dan? Het ministerie van BZK heeft een serious game desinformatie voor politieke ambtsdragers laten ontwikkelen, als tool voor bewustwording over desinformatie voor gemeenten.

Door: Amber Mechelse, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ruurd Oosterwoud, DROG